چارت
تیر 19, 1399
گزارش مالی 1398
تیر 19, 1399

اعضای هیات مدیره

اعضای اصلی هیات مدیره:

مصطفی حجه فروش، سیدمحمد حنایی ، حسین آذین، عبدالرضا یوسفیان، محمدجواد صدق، فاطمه دهقانپور، منصوره زائری، بهرام راستی، سعید زائری، علیرضا نریمانی، فریبا نیلچیان

اعضای علی البدل هیات مدیره:

حمید عباسی و محمدرضا واعظ شوشتری

بازرس اصلی : سیدمرتضی میرلوحی

علی البدل بازرس: رضا طیب نیا

برای واریز وجه به حساب
موسسه خیریه عترت معصومین (ع) از بخش زیر اقدام نمایید.
  • 0 ریال