تاییده مراجع
تیر 18, 1399
چارت
تیر 18, 1399

اعضای هیات امنا

اعضای هیات امنا

مصطفی حجه فروشعزیزاله رحیمیحجه الاسلام مهدی گرجیسعید زائری اصفهانی
سید محمد سید حناییاصغر زاهدیحجه الاسلام منصور لقائیحمید زائری اصفهانی
حسین آذینحسین سیلانیمحمد گل احمرپروین کلباسی
رسول ابریشم کارحسین سیدناجمال ملک نائینیمریم ابوشهاب
اسکندر پیر مرادیانمحمود شریعتی نصرآبادیجواد محسن زاده کرمانیثمینه حجه فروش
محمد رضا جبار زارعمحمدرضا واعظ شوشتریسید اکبر محقق طباطبائیفاطمه دهقانپور
عباس حاج رسولیهامحمدجواد صدقعلی محمود زادهمنصوره السادات رفیعی پور علوی
سیدمحمد باقر حجازیمحمدحسین صدیقی پورحمید رضا مقدادی اصفهانیمنصوره زائری اصفهانی
محمدحسین حجه فروشرضا طیب نیاسید حسین حاجی میر سعیدیفریبا نیلچیان
محمود حقیقیحمید عباسیسید مرتضی میر لوحی 
سید مجید داودیاحمد فامیل دردشتیعلیرضانریمانی زمان آبادی 
حسین ذنوبیحمیدرضا فولادگرمحمد علی هادی پور 
رحیم راطبیمجید فهیم پوراحمد هیراد فر 
علی رجالیمسعود کاظمی زهرانیمهدی هادی 
مهدی رازیاحمد کلاهدوزانعبدالرضا یوسفیان جزی 
محمدبهرام راستیرضا کرمانی القریشیامیر حسین بانکی پور فرد 

برای واریز وجه به حساب
موسسه خیریه عترت معصومین (ع) از بخش زیر اقدام نمایید.
  • 0 ریال